Oświadczenie o spłacie pożyczki – wzór

Oświadczenie o spłacie pożyczki jest ważnym dokumentem potwierdzającym uregulowanie zobowiązania finansowego. W przypadku zaciągnięcia pożyczki, oświadczenie to stanowi dowód na to, że dług został spłacony. Przedstawiamy poniżej wzór oświadczenia o spłacie pożyczki, który może zostać wykorzystany do sporządzenia własnego dokumentu.

Wzór oświadczenia o spłacie pożyczki

Oświadczamy, że niniejszym potwierdzamy spłatę pożyczki udzielonej przez [nazwa instytucji finansowej lub osoby prywatnej] o wartości [kwota pożyczki] złotych (PLN).

Spłatę pożyczki dokonaliśmy w całości na rachunek bankowy wskazany przez pożyczkodawcę w dniu [data spłaty]. Oświadczamy, że nie mamy już żadnych zaległości finansowych z tytułu pożyczki udzielonej przez ww. instytucję/osobę prywatną.

Oświadczamy również, że wszelkie dokumenty dotyczące pożyczki, takie jak umowa pożyczki, potwierdzenia wpłat itp., zostały zwrócone pożyczkodawcy.

Oświadczamy ponadto, że z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia wszelkie zobowiązania związane z pożyczką zostają uregulowane i nie mają już żadnej mocy prawnej.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Data: [data sporządzenia oświadczenia]

Podpis pożyczkobiorcy: [imię i nazwisko pożyczkobiorcy]

Podpis pożyczkodawcy: [imię i nazwisko pożyczkodawcy]

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące oświadczenia o spłacie pożyczki

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie o spłacie pożyczki?

Oświadczenie o spłacie pożyczki powinno zawierać następujące informacje:

  • Pełne dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy (imię, nazwisko, adres)
  • Kwotę pożyczki oraz datę jej udzielenia
  • Kwotę spłaconą oraz datę spłaty
  • Informację o zwróceniu wszelkich dokumentów związanych z pożyczką
Zobacz też:  Gdzie pożyczyć pieniądze bez zdolności kredytowej

Czy oświadczenie o spłacie pożyczki musi być sporządzone na piśmie?

Tak, oświadczenie o spłacie pożyczki powinno być sporządzone na piśmie w formie dokumentu, który zostanie podpisany przez obie strony. Pisemne potwierdzenie spłaty pożyczki ma większą wartość dowodową niż ustne oświadczenie.

Czy oświadczenie o spłacie pożyczki musi być notarialnie potwierdzone?

Nie, oświadczenie o spłacie pożyczki nie musi być notarialnie potwierdzone. Wystarczy, że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony. Notarialne potwierdzenie jest zazwyczaj wymagane przy zawieraniu umowy pożyczki, a nie przy jej spłacie.

Czy oświadczenie o spłacie pożyczki jest ważne bez podpisów obu stron?

Nie, oświadczenie o spłacie pożyczki powinno być podpisane zarówno przez pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę. Podpisy potwierdzają, że obie strony zgadzają się co do treści oświadczenia i są świadome dokonanej spłaty.

Czy oświadczenie o spłacie pożyczki można sporządzić samodzielnie?

Tak, oświadczenie o spłacie pożyczki można sporządzić samodzielnie, korzystając z przykładowego wzoru lub szablonu dostępnego w internecie. Ważne jest, aby zawrzeć w nim wszystkie istotne informacje i podpisać dokument przez obie strony.

Photo of author

Grzegorz

Jestem Grzegorz, redaktor tej strony o prowadzeniu firmy i pozyskiwaniu dotacji. Moja pasja to wspieranie przedsiębiorców w osiąganiu sukcesu poprzez praktyczne porady biznesowe i skuteczne strategie. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy, pomogę Ci rozwijać swoją firmę, pozyskiwać fundusze i osiągać zamierzone cele. Dołącz do naszej społeczności i zbudujmy razem prosperujący biznes!

Dodaj komentarz